• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

PARTİ TÜZÜĞÜMÜZ

HAK VE ADALET PARTİSİ PARTİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ KISIM

GENEL ESASLAR:

       Kuruluş: 

Madde 1- Hak Ve Adalet Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ile diğer ulusal mevzuata uygun olarak kurulmuş ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere insan haklarına ilişkin evrensel değerleri önceleyen siyasal bir partidir.

Partinin Genel Merkezi Ankara’dadır. Kısaltılmış adı ” Hak ve Adalet Partisi” [HAP] ,olup amblemi kırmızı beyaz fon üzerinde, iki avuç arasında duran dünya ve onun üzerinde terazi resmi olan amblemdir.

   Amaç ve İlkeleri:

Madde 2 -Hak ve Adalet Partisi; çağdaş standartlara uygun tam güvence altına alınmış insan haklarını, tüm yurttaşlarımızın din ve inançları ile ifade ve ibadet özgürlüklerin, milli gelirin dağıtımında ve toplumsal ilişkilerin her alanında adaleti gerçekleştirmeyi…

Üretimi ve toplumsal refahı ve ekonomimizin küresel rekabet gücünü artırmayı, siyasal karar mekanizmalarına katılımı genişletmeyi, kamu kaynaklarının şeffaf ve rekabetçi bir ortamda makamları ise objektif liyakat kurallarına uygun adaletle dağıtmayı…

İnsanlarımız arasında dayanışmayı ve görevini en iyi yapmayı özendiren bir toplumsal kültür oluşturmayı, ulusal çıkarlarımızı sağlayan politikaları oluşturmaya katkı sağlayan her yurttaşımızın ürettiği bilgiyi sahiplenmeyi amaç ve ilke edinir.

         İKİNCİ KISIM

ÜYELİK
Üye Olabilme Şartları(SPK m. 12):


Madde 3- Partinin tüzük, program ve ilkelerini benimseyen, yasal şartlara sahip, partiye giriş ve üyelik aidatını ödemeyi taahhüt eden her vatandaş partiye üye olabilir.

Yasal engeli bulunanlar partiye üye olamazlar.
Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde aday olup seçimi kazananlar kendiliğinden parti üyesi olurlar.
Üyelik başvurularında herhangi bir ayırım gözetilemez.

  Üyelik İçin Başvuru:


Madde 4- Üye olmak isteyenler ikametgâhlarının bağlı bulunduğu ilçe başkanlığına üyelik formu doldurarak bizzat kendileri veya internet ve benzeri yollarla başvurabilirler.
İnternet ve benzeri başvuru yöntemi yönetmelikçe belirlenir.
Başvuruda bulunanlardan belirli bir giriş aidatı alınır.
İstek halinde alındı belgesi verilir.
Yurt dışında bulunan vatandaşlar yaşadıkları yerde partinin dış temsilciliği varsa bu temsilciliğe veya Türkiye’de en son oturdukları yerin ilçe başkanlığına başvururlar.
Başvurunun Karara Bağlanması ve Kayıt(SPK m. 12)

Madde 5- İlçe yönetim kurulu en geç 15 gün içinde başvuruyu değerlendirir. Uygun gördüklerini sırasına göre kaydeder ve yapılan kayıtlar atıfla üye kayıt defterine işlenir. 15 gün içinde karar verilmemesi hâlinde üyelik başvurusu kabul edilmiş sayılır.
Üyeliği kabul edilmeyen kişi kendisine yapılacak bildirimi takiben 10 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edebilir. İl yönetim kurulu itirazı 10 gün içinde karara bağlar. İl yönetim kurulu kararına karşı ilgili taraflar kararın kendilerine bildirimini takiben 10 gün içinde Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna (MKYK) itiraz edebilirler. Kurulun kararı kesindir.
Bir partili sadece oturduğu yerin bağlı olduğu ilçede kaydolabilir. İkametgâhı değişmedikçe başka bir ilçeye nakledilemez. Birden fazla ilçede üye kaydı olamaz.
MKYK veya Genel Başkan, Birinci Eş Başkan, haklı bir neden varsa bir ilçenin üye kayıtlarının tamamını iptal ederek yeniden üye kaydı yapılmasına karar verebilir.

  MKYK Onayı İle Üye Kaydı:


Madde 6- Herhangi bir nedenle partiden ilişiği kesilmiş olanlar, müracaat etmeleri hâlinde Genel Başkanın veya MKYK onayı ile yeniden üye olabilirler.
MKYK, başvurular üzerine doğrudan üye kaydı yapabilir. Kaydı yapılanların üyelik formları ikametgâhlarının bulunduğu ilçe başkanlığına gönderilerek üye kaydı tamamlanır.

  Üye Kimlik Belgesi:


Madde 7-Genel Merkez tarafından parti üyelerine genel merkezce hazırlanan üye kimlik belgesi verilir. Genel Merkez (Genel Başkan ) onaysız kimlik belgeleri geçersizdir.
Yer değiştiren üye, üye kimlik belgesini iade eder, kaydını yaptırdığı ilçe başkanlığı kendisine yeni kimlik belgesi verilmesi için Genel Merkezden ister. Partiden ayrılan, üyeliği düşen silinen üyeler en geç bir hafta içerisinde parti kimliklerini Genel Merkeze belge karşılığında teslim etmek zorundadır. Teslim etmeyenler veya kimliği kötü amaçlı, nüfus ticareti amaçlı kullananlar hakkında yasal işlemlere geçilir.

   Üyeliğin Düşmesi:


Madde 8- Parti üyeliği;
Ölüm,
İstifa,
Disiplin Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılma,
Siyasi Partiler Kanunu ve bu tüzükte aranan üyelik niteliklerinin kaybedilmesi,
Üyenin başka bir partiye üye olması veya adaylık başvurusunda bulunması,
Yapılan uyarıya rağmen üyenin 3 ay boyunca ödemekle yükümlü olduğu aidatı ödememesi hâllerinde ilçe Yönetim Kurulu kararıyla silinir.
Ölüm ve istifa hâlleri dışında kaydı silinen üyeye bu karar 10 gün içinde bildirilir. Kaydı silinen üyenin karara karşı, bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz hakkı vardır. İl yönetim kurulu kararına karşı taraflar bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde MKYK’ya itirazda bulunabilirler. MKYK’nın kararı kesindir.

  Genel Merkezce Kayıtların Tutulması:


Madde 9- Tüzüğe uygun üye kayıtları Genel Merkez üye yazım birimince bilgisayar ortamında kayda alınır. Bu kayıtlar ilçe, il ve ülke geneli olmak üzere ayrı ayrı tutulur.
Altı ayda bir yapılacak karşılaştırma ile alt birimler ve genel merkezdeki kayıtların denkliği sağlanır.
Genel merkez üye kayıtları esas olup, üye yazım birimince İlçe Başkanlıklarına gönderilen kayıtların suretleri üye kayıt defteri niteliğindedir.


  Yönetmelik:

Madde 10- Üye yazım biriminin kuruluş ve çalışma esasları ile üyelik başvuru ayrıntısı ve diğer işlemler yönetmelikle düzenlenir.

     ÜÇÜNCÜ KISIM

PARTİ TEŞKİLATI MERKEZ TEŞKİLATI BÜYÜK KONGRE:

Madde 11- Büyük Kongre, Partinin en üst karar ve denetim organı olup seçilmiş ve doğal üyelerden oluşur.

     Seçilmiş Üyeler:


Madde 12 - İl kongrelerince seçilen ve toplamı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının iki katı kadar olan delegelerdir.
Her il milletvekili sayısının iki katı delege ile büyük kongrede temsil olunur.
Büyük kongre il delege sayısı, Genel Başkan onayı ile teşkilat başkanlığı tarafından belirlenir ve Genel Başkan veya birinci Eş Başkanca  veya MKYK tarafından onaylandıktan sonra il başkanlıklarına bildirilir.

  Doğal Üyeler ve Onur Üyeler:

Madde 13- Doğal üyeler; Parti Genel Başkanı, MKYK ile Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri ve partili Bakanlar, Milletvekilleri ve kurucular kurulu üyeleridir.
Büyük kongrenin doğal üyeleri il kongrelerinde delege seçilemezler.
Büyük Olağan ve Olağan üstü kongre toplantısı onur üyelerinin kimlerden oluşacağı, nitelikleri ve sayıları hakkında karar verme yetkisi Genel Başkanın veya MKYK’ ya aittir. Ancak delegelik sıfatları olmadıkça oy kullanamazlar. İl Kongrelerini yapmayan il başkanları büyük Genel Merkez kongre delegesi olamazlar, toplantılara katılamazlar. Oy  kullanamazlar. Genel Merkez Büyük olağan ve olağanüstü Kongrelerinin toplantılarına: Doğal üyeler ve Mevcut MKYK Üyeleri asil ve yedekler ile, disiplin kurulu (Haysiyet Divanı) üyesi asil ve yedekler katılabilirler.

  Büyük olağan ve olağan üstü Kongrenin Görev ve Yetkiler (SPK m. 14/5):


Madde 14- Genel Başkanı veya birinci Eş Genel  Başkanını, MKYK ve Merkez Disiplin Kurulunun asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek,
-Parti teşkilatının bütün birimleri ve her türlü parti faaliyeti ve parti politikası hakkında karar vermek,
-Partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak, partinin gelir ve gider kesin hesabını kabul veya reddetmek, MKYK’yı ibra etmek,
-Kanunlar, parti tüzük ve programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında genel nitelikte olmak şartıyla temenni veya bağlayıcı kararlar almak,
-Partinin kapanmasına, başka bir partiyle birleşmesine, böylece hukuki varlığı sona erecek partinin mallarının tasfiye veya intikal şekline dair kararlar vermek almak, gerekirse kendi içinden ve dışarıdan tasfiye memurlarını seçmek.
-Kanun ve tüzükte yer alan sair hususları karara bağlamak.


Olağan Toplantı ve Gündem (SPK m. 14/7,10 ve 21/3,4,5):

Madde 15- Büyük kongrenin yer, gün ve saati ile gündemi Genel Başkan, birinci Eş Başkan  veya MKYK,tarafından belirlenir.Genel Başkan,kongreyi ,ilk kuruluştan sonraki kongresi hariç,iki yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere büyük kongreyi toplamak zorundadır.

Büyük kongrenin yeri, zamanı ve gündemi ile ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ertesi gün yapılacak ikinci toplantının yeri, zamanı ve gündemi en az 15 gün önce delegelere, il Başkanlıklarına gazeteyle veya PTT ile veya partinin internet web sayfasından kongre toplantı ilanı duyurulur, İlamın sadece biriyle yapılması kafidir, yeterlidir.parti genel merkez ilan tahtasında da 15 gün önceden gündem ilan edilir asılarak.ve gerekli güvenliğin sağlanması için de mülki idare amirliğine bildirilir.

Büyük kongre üyelerini gösterir delege listesi ile toplantının yer, zaman, gündemi ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıya dair hususlar, kongre tarihinden en az 15 gün önce iki nüsha olarak yetkili seçim kuruluna bildirilir.

Yetkili seçim kurulunca onaylanan listeler kongre tarihinden en az 7 gün önce Genel Merkez binasında ilan edilir. İlan süresi 3 gündür. İtirazlar ilan süresi içinde yapılır ve hakim tarafından incelenen itirazlar en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Kongre toplantı ilanı bu şekilde delegelere duyurulur, her hangi bir gazete ve PTT ile, İnternetden Partinin web sayfasından ve diğer iletim araçlarının en az biriyle duyuru yapılabilir. Bu duyuru yeterlidir. Kongre toplantı tarihi en az 15 gün önceden Genel Merkez ilan tahtasına asılarak ve bunu tutanakla tespit edilerek kongre tarihi ve gündemdeki maddeleri tüm delegelere, ilan edilmiş, duyurulmuş sayılır.

Büyük kongrenin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda yeter sayısı aranmaz. Karar yeter sayısı ise hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur.
İlk Büyük Kongrede toplantı yeter sayısı kurucu üye tam sayısının en az 1/3 ile, yani üçte biri çoğunluklanda yapılabilir.

   Açılış Konuşması ve Görüşmeler (SPK m. 14/son) :

Madde 16 – Büyük kongre, Parti Genel Başkanı, birinci Eş Başkan  veya yetkilendireceği MKYK üyelerinden biri tarafından usulüne uygun yoklama yapıldıktan sonra yeterli çoğunluk sağlanmışsa açılır.

Büyük Kongre, gündeme geçmeden önce verilen teklif üzerine kongre divanı için bir başkan, yeteri kadar 1 Başkan Yardımcısı ve 2 Katip Üyeyi işaret el kaldırma usulü ile seçer. Gerekirse 2 oy tasnif memurunu da işaret oyu ile seçer.

Kongre Divanı gündemi uygulamak, toplantıyı düzen içinde yürütmek, düzeni bozanlara karşı müeyyide uygulamak, gerekirse toplantıdan çıkarmak, toplantı tutanağını düzenlemek ve imza etmekle görevlidir. Kararlarını salt çoğunlukla verir. Oyların eşitliği halinde başkanın görüşü yönünde uygulama yapılır.
Büyük kongrede divanın teşekkülünden sonra açılış konuşması için Parti Genel Başkanına veya birinci eş genel başkana söz verilir. Akabinde MKYK’nun faaliyet raporu okunur. Görüşmeler, gündemdeki sıraya göre yapılır.

Parti tüzük ve programına aykırı olmayan bir konunun gündeme alınması, gündem değişikliği veya gündemdeki sıranın değiştirilmesi kongrede bulunan delegelerin en az yüzde beşinin imzalı veya işaret oyla, teklifleri, gündemin okunması işlemi tamamlanmadan önce divan başkanlığına ulaştırılmak kaydıyla görüşmeye açılır ve yapılacak oylama sonucuna göre karara bağlanır.
Görüşmeler söz isteği sırasına göre yürütülür. Ancak Genel Başkana ve MKYK üyelerine öncelik verilir.

Parti tüzük ve programlarında değişiklik yapılmasına ilişkin olan veya parti politikalarını ilgilendiren tekliflerin karara bağlanması için, bu tekliflerin Genel Başkan, MKYK veya büyük kongre delegelerinin en az yüzde beşi tarafından önerilmiş olması gerekir.

Süresi dolmayan Genel Başkan, birinci Eş Genel Başkan ve MKYK üye seçimleri yapılamaz, gündeme alınamaz oylanamaz. Ancak Genel Başkan, birinci Eş Genel Başkan, önceden uygun görüp toplantı gündemine alırlar ise, Genel Başkan,eş birinci Başkan,MKYK üye seçimleri olağan ve olağan üstü kongre toplantılarında seçimler yapılabilir.

Kanunlar, parti tüzük ve parti programı çerçevesinde toplumu ve devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri konularında karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için büyük kongrede hazır bulunan üyelerin üçte biri tarafından önerilmiş olması gerekir. Bu teklifler gerek görülürse büyük kongrece seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon raporuyla birlikte incelenir ve karara bağlanır.

MKYK’nın kesin hesap raporları, gelir gider, kar zarar gibi hesaplar, görüşülüp karara bağlanmadan organ seçimlerinin oylamasına geçilemez.

    Adaylık ve Seçim:
Madde 17 - Seçilme yeterliliğine sahip ve partiye kayıtlı her üye, her organa aday olabilir. Ancak aynı kişi, aynı anda farklı organlara aday olamaz. Aksi takdirde ilk adaylıkları dışındaki adaylıkları geçersizdir.
Seçim kurulu başkanı, yeterli nitelik ve sayıda seçim sandık kurulu oluşturur.
Büyük kongre delegelerinin yüzde on beşinin noterde veya divan başkanlığınca görevlendirilecek üyelerin gözetiminde imzalayacakları yazılı önerileri ile genel başkanlığa aday olunabilir.
Genel Başkan seçimi dışındaki seçimler aynı anda ve birlikte yapılır.


     Olağanüstü Toplantı (SPK m. 14/6):

Madde 18 - Genel Başkanın veya birinci Eş Başkanın, veya, MKYK’nın lüzum göstermesi veya büyük kongre üyelerinin en az yüzde %51 nın noter onaylı yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantı davet, isteminde bulunulur. Bu Toplantıya çağırmayı da ,yapmayı da ancak Genel Başkan Yapar.
Gündem, yapan organca hazırlanır ve gündem dışında başka konu görüşülemez.
MKYK, Genel Başkanın yaptığı çağrı tarihinden en az 45 gün içinde olağanüstü toplantıyı yapar.

     Tutanaklar ve İtiraz (SPK m.21/9, 10,11):


Madde 19- Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere seçim kurulu başkanlığına verilir.

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır.

    GENEL BAŞKAN (SPK m. 15):


Madde 20. Parti gerekir ise hem normal tek Genel Başkan ile veya gerekirse birden fazla Eş Genel Başkanlar ile de idare, temsil edilebilir. Parti Genel Başkanı veya birinci, ikinci Eş Genel Başkanlar, gündeme göre büyük kongrece gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır. Normal Genel Başkan veya birinci, ikinci Eş Genel Başkan seçilebilir. En çok üç yıl için seçilirler. Üç yıl sonra tekrar seçilebilirler zaman sınırlaması yoktur. İlk önce birinci Eş Genel Başkan seçimi yapılabilir, ikinci Eş Genel Başkanı sonradan ataması için birinci Eş Genel Başkana kongrede yetkide verilebilir. Bu tamamen MKYK gündeme koyup koymamasına bağlıdır. Seçim gündeme göre yapılır.
Divan başkanlığına yapılan adaylık başvuruları ilan edilir. Birden fazla Genel Başkan veya birinci eş Başkanlığa aday varsa gerekirse her aday için farklı renklerdeki oy pusulaları kullanılabilirde, kullanılmazda;
Büyük olağan ve olağan üstü kongre gündeminin seçimler maddesinde öncelikle Genel Başkan veya birinci Eş Genel Başkan seçimi yapılır. Genel Başkan veya birinci Eş Başkan seçimi tamamlanmadan diğer organ seçimlerine geçilemez.

Kanun gereği: Genel Başkan veya Eş Genel Başkanlar( SPK.M.15.) Temel hak ve hükümlülerinin geliştirilmesi amacıyla, çeşitli kanunlarsa değişiklik yapılmasına dair kanunun, kabul tarihi  2/3/2014 ve kanun no:6529 göre Madde  2-22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı siyasi partiler kanunun 15.nci Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ayrıca:''Siyasi Partiler Tüzüklerinde yer almak ve 2(iki) kişiden fazla olmamak kaydıyla EŞ GENEL BAŞKANLIK sistemini uygulayabilirler. Eş Genel Başkanlar, bu Kanunla Genel Başkan için ön görülen hükümlere tabidir. Şeklinde maddeye dayanarak partinin hem -2-(iki) Eş Genel Başkanla temsil edilmesi seçilmesi, gerekirse Kongreden önce MKYK alacağı kararla Tek Genel Başkanla temsil edilebilme tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edildi ve Tüzüğün bu 20.maddesi. Bu  şekilde değiştirildi.  Parti Tüzüğün Yirminci maddesine bu değişiklikte eklenmesine karar verilerek  eklendi. İki veya tek birinci eş Genel Başkan Tüzüğün 20. Maddesinde yer alan Genel Başkanın Görev ve Yetkileriyle ilgili tüm yetkileri Eş Genel Başkanlarda kullanma, uygulama yetkilerine sahip olmalarına dair Tüzük değişikliği eklenerek kabul edildi.

    Ayrıca: Parti aynı hak ve yetkilere tabi olan 2(iki) adet veya biri sonradan, birinci eş Genel Başkanca atanmak kaydıyla bir tek Eş Genel Başkanla da temsil edilir. Parti Eş Genel Başkanları, Büyük olağan veya olağan üstü Kongrece Gizli Oyla ve üye Tam Sayısını  salt çoğunluğuyla seçilir. İlk İki oylamada sonuç alınamazsa, 3. oylamada en çok oy alan iki kişi Eş Genel Başkan seçilmiş sayılır.

Bu Eş Başkanlardan en fazla oy alan birinci Eş Genel Başkan olur. Ondan sonraki en fazla oyu alanda ikinci Eş Genel Başkan olur. Partiyi birinci eş Genel Başkan her yerde o temsil eder. Birinci eş Genel Başkan dilediği konularda ikinci eş Genel Başkana görevler vererek  kendini temsile  yetkilendirebilir.

Birinci eş Genel Başkan istediği an ikinci eş Genel Başkanı görevden alabilir, görevden uzaklaştırabilir, yerine yeni bir eş Genel Başkanı kongreye gitmeden dilerse seçebilir, atar veya isterse seçmez parti tek Eş Genel Başkanla idare temsil edilir. Bu tasarrufu kullanıp kullanma birinci Eş Başkana aittir.

İki Eş Genel Başkan yerine kongrede, Genel Kurulda: önce birinci Eş Genel Başkan seçilir, ikinci Eş Genel Başkanı sonradan seçmek atamak üzere birinci seçilen Eş Genel Başkana kongrede yetki verilir veya verilmezse de birinci Eş Genel Başkan ikinci Eş Genel Başkanı her zaman direk kendiside atayabilir. Birinci eş Genel Başkan, ikinci Eş Genel Başkanını istediği zamanda atama, seçme, görevden alma yetkisine sahiptir. Eş Genel Başkanlar ve normal Genel Başkan, en çok 3(üç) yıl sonrası tekrar seçilebilirler zaman sınırlaması yoktur.

Ayrıca`; Divan Başkanlığının teşekkülünde yapılan adaylık başvuruları anında ilan edilir. Açık oyla el kaldırma usulü ile Divan başkanı ve divan Başkan Yardımcısı, iki katip üye, oy tasnif memuru seçilir. Divan Başkanı ve divan heyeti  yerini aldıktan sonra gündemdeki maddelerin görüşülmesine sırayla tek tek geçilir.

Büyük Kongre gündeminin seçimler maddesindeki öncelikle, Normal Genel Başkan veya Birinci Eş Genel Başkan veya 2(iki) Eş Genel Başkan veya birinci Eş Genel Başkan seçimleri yapılır. Gündem maddesinde sadece bir Eş Genel Başkan seçimi varsa sadece birinci eş Genel Başkan seçimi yapılır,

İkinci eş Başkanın atanmasında kongrede birinci eş Genel Başkana yetki verilebilir veya direk kendisi ikinci eş Genel Başkanı seçimler sonrası, kongre sonrası ataya bilir. Normal Genel Başkan veya birinci Eş Genel Başkan seçimi tamamlanmadan diğer organ seçimlerine geçilemez. Genel Başkan veya Birinci seçilen Eş Genel Başkan Partiyi her yerde kurum ve kuruluşlarda resmi ve özel her yerde temsile tek başına temsile, imzaya, her türlü anlaşmalar, taahhütler altına  sokmaya imzalamaya yetkilidir.

   Merkez Karar Yürütme Kurulunun (MKYK) kararı ile Kongreden önce karar almak ve gündeme koymak kaydıyla partiye Eş Genel Başkanlar yerine, sadece kongrede bir tek Genel Başkan seçerek te tek başına partiyi Genel Başkanda Temsil edebilir. Parti İlle de eş başkanla, iki eş genel başkanla da temsil edilebilir bir mecburiyet yoktur, kaidede yoktur. Bu MKYK. Önceden Vereceği karara bağlıdır. Yine Tüzüğün 20. Maddesinde yazılanları: Birinci Eş Genel Başkan veya Normal Genel Başkan: Parti Tüzüğünde yazılı tüm yetkilerini kullanma haklarına sahiptirler Ve kullanabilirler. Bu Hakları kullanırken İki Eş Genel Başkanların ortak imzalaması, onaylaması şart değildir. Birinci Eş Genel Başkan bu yetkileri, Partiyi temsile tek başına da kullanabilir.

MKYK isterse İki Eş Genel Başkanın kullanacağı yetkileri sadece bir eş Başkana partiyi tek başına da temsile, tüm atamaları yapmaya, tüm para akışını yapmaya bankalarda hesap açmaya para yatırmaya çekmeye ödemelerde bulunmaya, her türlü emtia mal araç gereç, kara deniz hava vb. araçlarının alım satımı kiralama, gayrimenkul bina lojman parti binası, sosyal faaliyetlerle ilgili tesisler, arsalar araziler binalar alma, kurma kiralama, kiraya vermeye, satmaya, Tapu kayıtlarını yaptırmaya tapularını almaya vermeye, yemekli, sosyal faaliyet amaçlı lokaller açılmasına kiralanmasına izin vermeye Birinci eş Genel Başkan tek başına izinler vermeye yetkilidir.

Her türlü senet çek alma tanzim ödeme tahsilât bankalardan tek başına parti adına Bankalarda hesap açma kapama, ödeme, Borsa, menkul kıymetler borsasında parti adına hisse senetleri almaya satmaya işlemler yapmaya paralarını tahsile birinci Eş Genel Başkan veya normal Genel Başkanlar yetkilidir.

Her türlü taşınır taşınmaz alım, satım, kiralama vb Araç, gereç vb. emtialarını alım, satım, kiralama, Bankalardan Para yatırma ve çekmede, ödemelerde çek senet vb. tanzim ve imzalamalarda, yetkilerde, Bankalardan ve her hangi bir yerden para alır tahsil eder ve İki Eş Genel Başkan veya normal Genel Başkan, tek başına tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda her türlü işlemleri belgeler, evraklar, sözleşmeler, elektrik, su, telefon, internet vb. işlemleri abonelikleri alırlar abonelikleri kapatırlar teminatları tahsil ederler yaparlar.

Eş birinci Genel Başkan veya normal Genel Başkan partiye ihtiyaç duyulan tüm personeli alırlar, atarlar, görevlerine son verebilirler. En az 5 genel sekreter yardımcılarını atarlar. En fazla  30 adet  Eş Genel Başkan Yardımcılarını, çeşitli görev ve unvanlar vererek atar, atarlar ve istedikleri zaman bunların hepsini de görevden alabilirler, ala bilir. En az  30 adet Danışmanları ve yeter miktarda personellerin, İl, İlçe, Belde Teşkilat Başkanlarını atamasını, görevden alınmasını yaparlar, görevden istedikleri zaman bu atadıklarını alabilirler.

Bunların dışında bu görevleri üçüncü bir kişi yapamaz ve bu görevlerini Eş Genel Başkan Vekilleri dışında başka bir kişiye devredemezler. Eş Genel Başkanları, Genel Başkan Yardımcıları dışında, isterlerse kendilerine yetkili en az birer Eş Genel Başkan Vekillerini atayabilirler. Bunların onaylanması birinci eş genel başkana veya normal genel başkana aittir. Onaylanmayan atama geçersizdir.

 Eş Genel Başkanları MKYK Üyesi olmayan partiye kayıtlı üyeler arasından da, dışarıdan da,eş Genel Başkan Vekillerini atayabilirler. Merkez Yürütme Kurulunu (Başkanlık Divanı Üyelerini) MYK, Genel Başkan Yardımcı ve Genel Başkan Vekillerini, Genel Sekreter ve Yardımcılarını, Baş Danışmanları, Eş Genel Başkan Yardımcılarını, dışardanda ataya bilir.

 Partide, partiye kayıtlı üyeler arasından veya MKYK Üyeleri arasından en az 8,en fazla 60 üyeye kadar  MYK Merkez Yürütme kurulu Üyelerini, (Divan Başkanlığı Üyelerini)  tek başına birinci eş Genel Başkan veya normal Genel Başkan tarafından seçilirler, atanırlar.

Birinci Eş Başkan veya normal Genel Başkanın, Genel Başkanların her hangi birinin görevinden ayrılması, çekilmesi, istifası ve görevini yapamaz bir durumda, hastalıkta  vb olay karşısında partinin temsil ve bu tüm yetkileri diğer ikinci Eş Genel Başkan veya normal Genel Başkanca atanmış olan Genel Başkan Vekili, Partiyi temsile yetkilidirler. Bu yetkilerini kongre tarihine kadar bu partiyi temsile, tüm yetkileri kullanma, kararlar alma, onaylama yetkisine sahiptir.

 Parti en az 45 gün içerisinde Kongreye giderek yeni eş birinci Genel Başkanını veya normal Genel Başkanını seçer. Eğer yapılacak olan olağan veya olağan üstü kongre gündeminde sadece normal Genel Başkan seçimi var ise, seçimlerde sadece normal Genel Başkan seçimi yapılır ve Genel Başkana kendisine de dilerse kongre sonrası bir eş Genel Başkan seçme atama yetkisi kongrece Genel Başkana yetki verilebilir. Seçilen Genel Başkanda iler ki günlerde aylarda dilerse kendine yardımcı eş Genel Başkan atayabilir ve buna dilerse yetkilerini yazılı olarak maddeler halinde devredebilir. Birinci Eş Genel Başkanda dilerse yetkilerini ikinci eş genel başkana yazılı olarak maddeler halinde devredebilir.

       Görev ve Yetkiler:


Madde 21-Genel Başkan veya eş birinci Genel Başkan, partiyi temsil eder.
Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla parti adına dava açma, Avukatlar tutma ve taraf olma yetkisine sahiptir. Tüm menkul, gayrimenkul, araç, gereç, binek arabası, otomobiller, hava, kara, deniz, araçları, gereçleri, alım satım kiralama, mal v.b. alımı, satımı, kiralanması, işletilmesi, parti adına Bankalara hesap açma kapama, harcama, yetki, onay, karar larını verir, alır, yapar.

Her türlü Telefon, internet, su, elektrik, doğalgaz, gibi bunlara benzer diğer Abonelikleri yapar, imzalar taahhütnameler yapar imzalar, borç taahhüt altına sokarlar abonelikleri fesih ederler güvence parası yatırırlar bu paraları geri kurumlardan alırlar tahsil ederler. Gerekirse İl, İlçelerde, beldelerde, köylerde, Turizm yerlerinde, Turizm amaçlı, parti adına, partiye gelir getirici, gelir sağlamak amacıyla, müzikli, müziksiz, sosyal tesisler, işletmeler,alırlar satarlar, kiralarlar, kiraya verirler açarlar,işletirler veya başkalarına açtırırlar, işlettirirler, kaparlar, sözleşmeler yaparlar.

 Genel Başkanın, birinci Eş Genel Başkanın onayı olmayan, harcamalar, yapılan işler, her türlü sözleşmeler, alımlar, satımlar, atamalar, görevlendirmeler, kiralamalar, geçersizdir.3.kişilere karşı parti tüzel kişiliğini bağlamaz, bunun sorumluluğu bunları yapanlara aittir. Gerekirse, gerek duyar ise, Genel Başkan veya Eş birinci Genel Başkan yetkilerini ikinci eş Genel Başkana yazılı olarak maddeler halinde devredebilir.

Gerek görürse Genel başkan veya eş birinci Genel Başkan atadığı, MYK üyelerinin belirlenmesi veya görevden alınması için MKYK’ya teklifte bulunur veya kendi yerine getirir. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı ve değişikliği yapar. Disiplin kurulları hariç tüm parti organlarının doğal başkanı olarak gerektiğinde bu organları toplantıya çağırır ve parti birimleri arasında uyumu sağlar.

 Gerektiğinde danışman, kendine yeter miktarda yardımcılarını seçer ve atar, Parti Genel Sekreterini seçer ve atar, görevden alır ve tayin eder. Her türlü parti faaliyetlerini takip ve kontrol eder. Genel Başkan Vekiline veya genel Başkan Yardımcılarına veya Genel Sekretere yetki devrinde bulunabilir. Genel Merkez, personel atamalarını yapar veya onaylar.
Göreceği lüzum üzerine, İl Başkan ve Yönetim kurullarını, İlçe Başkan ve Yönetim Kurullarını, Belde Başkan ve Yönetim kurullarını görevden alır, uzaklaştırır, yerlerine yeni il, ilçe, belde Başkan ve Yönetim Kurullarını atar.
Kanun, tüzük ve mevzuatın kendisine yüklediği diğer görevleri yapar.

    Genel Başkanlığın Boşalması (SPK m.15):

Madde 22- Genel Başkanlığın, birinci eş Başkanın herhangi bir nedenle boşalması hâlinde, büyük kongre toplanıncaya kadar, varsa Genel Başkan Vekili Kongre bitim tarihine kadar Partiyi temsil eder ve Genel Başkanın, Birinci eş başkanın tüm yetkilerini kullanır. Gerekirse: MKYK toplayarak, partiyi temsil yetkisini kendi içinden seçeceği bir üyeye tevdi eder ve en az 45 gün içinde büyük kongreyi toplantıya çağırır.

           MERKEZ KARAR VE YÖNETİM KURULU (SPK m. 16)
MKYK. nun (Merkez Karar Yürütme Kurulunun, Disiplin Kurulunun) Oluşması ve Çalışma Esasları:


Madde 23. MKYK (Merkez Karar Yürütme Kurulu) En az 15 Asil,8 Yedek üyeden oluşur. Disiplin Kuruluda (Haysiyet Divanı) üyeliği de,en az 7 asil 4 yedek üyeden seçilir.Bunu  MKYK veya Genel Başkan,birinci eş genel başkan,İsterse MKYK ve Disiplin Kurulu üye sayılarını yükseltebilirler.Kongre gündeminde kaç asil kaç yedek MKYK Üyesi seçimi ve kaç asil kaç yedek disiplin kurulu,(haysiyet divanı) üye seçimlerinin yapılacağı kongreden önceden gündemde belirtilir.
MKYK seçimi yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. Büyük Kongrede MKYK üyeliğine aday olmak için Kongre Başkanlık Divanı tarafından belirli bir süre tespit edilerek Kongreye duyurulur. Merkez Karar Yönetim Kuruluna ve Disiplin Kurulunu aday olanlar, her kurul için ayrı ayrı belirtilmek suretiyle aynı toplu listede gösterilebilir. Toplu listelerdeki asıl ve yedek üye adaylarının sayısı MKYK ve Disiplin Kurulu üyeleri için tüzükte belirtilen sayıdan az olamaz. Hazırlanan toplu listeler çoğaltılır ve mühürlenip oy pusulası haline getirilmek üzere seçim kurulu başkanına verilir.

MKYK en az ayda bir toplanır. Toplantının gündemi en az üç gün önce üyelere bildirilir. Veya daha önce hangi günlerde toplanılacağı karara defterine karar alınarak bildirilir. İkinci bir bildirime gerek kalmaksızın her ayın belirtilen günlerinde toplanır. Mazeretsiz 3 toplantıya üst üste veya değişik tarihlerde katılmayan, katılmamış olanların MKYK üyelikleri otomatikman düşmüş sayılır. Birinci sıradaki yedek üye göreve sırasıyla çağrılır. Genel Başkan veya birinci eş Genel Başkanın veya MKYK üye tam sayısının 1/3’ ünün talep etmesi halinde olağanüstü toplantı yapılır. Ancak genel başkan veya birinci eş genel başkanın onayı gerekir. Gerek görürler ise Olağanüstü kongreye giderler, istemezler ise, gerek duymazlar ise olağanüstü kongreye gidilmez.

MKYK, Genel Başkanın, birinci eş Başkanın  bulunmadığı zamanlarda, Genel Başkanın yazılı onayı ile, Genel Başkan Vekilinin, ikinci eş Genel Başkanın veya görev vereceği Genel Başkan  Yardımcısının başkanlığında toplanır. MKYK toplantılarına partinin TBMM grup Başkan Vekilleri çağrı üzerine katılabilir ancak oy kullanamazlar. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Gizlilik kararı alınmadığı takdirde oylamalar açık yapılır. Eşitlik hâlinde Genel Başkanın katıldığı görüş kabul edilir. Mazeretsiz üst üste ve değişik tarihlerde, üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. 

     MKYK, Genel Başkanın veya Birinci Eş Genel Başkanın, Görev ve Yetkiler:


Madde 24-İl, İlçe, Belde, Teşkilat Başkanlarını atamak, Teşkilatlarını kurmak, görevden almak, görevden alınanların yerine yenilerini atamak. MYK’nın üye sayısını belirlemek, azaltmak, artırmak, yeni görev alanları ihdas etmek veya iş bölümünü değiştirmek…

 İl ve ilçe teşkilatlarında organların üye sayısını kanuni sayıdan az olmamak üzere artırmak veya azaltmak, çalışmalarda etkinliği sağlamak ve üyelerin bilgi düzeyini yükseltmek için komisyon, ofis ve eğitim programları oluşturmak ve uygulamak, tüm seçimlerde seçim mekanizmasını tanzim, sevk ve idare etmek…

Partinin amaçlarına uygun taşınır ve taşınmaz mal alımına, satımına, işletilmesine, mevcut varlıklar üzerinde her türlü ayni veya borçlandırıcı hak oluşturmasına karar vermek, bunlara Genel Başkan tek başına da karar vermeye de yetkilidir. Büyük kongreye sunulacak bilançoyu, kesin hesap raporunu, bütçeyi ve genel faaliyet raporunu hazırlamak,
Zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı hâllerde, partinin hukuki varlığına son verilmesi, tüzük ve programının değiştirilmesi dışındaki bütün kararları almak, yeni durumlar karşısında gerekli kararları almak, tüzük, program ve büyük kongre kararlarını uygulamak, kanun ve tüzüğün verdiği bütün görevleri yerine getirmek. Bunlara ilavetende 21.Maddede belirtilen görevleri de yerine getirmek ve yapmaktır.

       MERKEZ YÜRÜTME KURULU(MYK):
           Çalışma Esasları

Madde 25- MYK;(BAŞKANLIK DİVANI): Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları eş birinci ve var ise  ikinci eş Genel Başkan, Genel Başkan Vekili, eş Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreterden oluşur. Bunları Genel Başkan veya birinci eş Başkan  atar ve görevden alır. Dışarıdan da MYK Üye atanabilir, seçilebilir. TBMM grup başkan vekilleri MYK toplantılarına çağrılabilir. Grup başkan vekilleri söz alır, öneride bulunabilir ancak oy kullanamazlar.

Genel Başkan hariç, MYK üyeleri Genel Başkanın teklifi üzerine MKYK üyeleri arasından veya partiye kayıtlı üyeler arasından da belirlenir. Genel Başkan, birinci eş genel başkan bunları tek başına kendiside belirleyebilir.
Genel Başkanın, birinci eş genel başkanın bulunmadığı hâllerde resmî öncelikli sıraya göre, Genel Başkanın, birinci eş genel başkanın Yazılı izniyle, izni olmak kaydıyla Genel Başkan Yardımcısı kurula başkanlık eder.
MYK haftada  veya ayda en az bir defa toplanır. Genel Başkan MYK’yı uygun gördüğü zamanlarda toplantıya çağırabilir.
Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınır. Eşitlik hâlinde Genel Başkanın katıldığı görüş kabul edilir.

Mazeretsiz olarak üst üste veya değişik tarihlerde, üç olağan toplantıya, MYK veya MKYK Toplantısına bir yılda üç kez mazeretsiz katılmayanın MYK ve MKYK Üyeliği otomatikman düşer. Katılmayan üyenin üyeliği düşer.
MYK üyeleri, Genel Başkanın veya birinci eş Genel Başkanın bizzat kendisi tarafından veya gerek duyarsa teklifi üzerine MKYK’nın vereceği kararla veya MKYK’nın güven oylaması ile değiştirilebilir. Güvensizlik için üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu gerekir.
Genel Başkan veya birinci eş Genel Başkan hariç, MYK üyeliği ile hükümet üyeliği aynı kişide birleşmez. MYK’nın çalışma usul ve esasları Genel Başkanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

    Genel Başkanın, Birinci Eş Genel Başkanın, Görev ve Yetkiler:

Madde 26- Tüm birimlerin, kurumların başı, Başkanı Genel Başkandır veya birinci eş Genel Başkandır. MYK, partiyi MKYK kararları doğrultusunda sevk ve idare eder.
Partinin bütün teşkilat ve birimlerinin çalışmasında uyum ve iş birliğini sağlar ve teşkilat içi eğitim programlarını gerçekleştirir.
MKYK’nın gündemini hazırlar. Parti tüzüğü ve MKYK kararları çerçevesinde belirlenen takvime göre kongreleri yaptırır. Partinin TBMM grubu ve partili hükümet üyeleri ile Genel Merkez arasındaki koordinasyonu sağlar.
Tüzükte verilen görev ve yetkilerin dışında da gerekli her türlü karar ve tedbirleri alabilir ve MKYK’ dan aldığı yetkiye dayanarak, MKYK yetkisindeki bütün konularda kararlar alıp uygulayabilir.

   İş Bölümü:

Madde 27- MYK üyeleri, Genel Başkan Vekili, Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter yardımcıları v.b.Genel Başkan veya birinci eş Genel Başkan tarafından seçilir, atanır veya görevden alınırlar. Genel Başkana yardımcı olmak üzere Genel Başkanın tarafından partiye kayıtlı üyeler tarafından veya dışarıdan atanır ve görevden alınır veya teklifi ile MKYK üyeleri arasından belirlenir. MYK üyeleri arasındaki görev dağılımı Genel Başkan veya birinci eş genel başkan tarafından yapılır.

MYK üyelerinin bakacakları iş ve faaliyet alanları Genel başkan, eş birinci Genel Başkan tarafından çıkarılacak yönergede gösterilir. MYK;
1- Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
2- Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
3- Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
4- Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
5- Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
6- Tanıtım İşlerinden (Sosyal İşlerden) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
7- Bilgi İşlemden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
8- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
9- Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
10- Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
11- Demokratik Kitle Örgütlerden, Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
12- AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
13- Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
14.Sağlık İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
15-Milli Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
16-Medyadan ve basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
17- İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
18-Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
19.Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
20-Genel Sekreter den Oluşur
21- Her türlü atama yapma yetkisi Genel Başkana, birinci eş Genel Başkan a aittir.

        Genel Sekreter: 


Madde 28- Genel Sekreter, Genel Merkez yazışmalarını yürütür. Genel evrak kayıtlarının tutulduğu birim olarak partinin yazışma ve haberleşme, personel, araç gereç işlemlerini yürüterek tüm resmî yazışmaları yapar.

MKYK ve MYK toplantı tutanaklarını düzenler. Kararları zapta geçirir, imza edilmelerini sağlar ve uygulamalarını takip eder.

      İL VE İLÇE TEŞKİLATI:
      İL TEŞKİLATI (SPK m.19,21)
      İl Kongresi ve Delege Sayısı


Madde 29- İl kongresi; il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile büyük kongre asıl ve yedek delegelerini seçer.
Partinin il kongresi, Genel Başkanın veya MKYK’nun uygun görmesi ile belirlenecek tarihte yapılır. Bu süre ilk kuruluş kongresi hariç, iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz.

İl kongresi, seçilmiş delegeler ile doğal delegelerden oluşur. İlin seçilmiş delege sayısı 600’ü geçemez.

İlçe kongresinde il kongresi için seçilecek delege sayısı, partinin o ilçede aldığı oy sayısı esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:

600 sayısı, il seçim çevresinde son Milletvekili genel seçiminde partinin aldığı oy sayısı toplamına bölünür. Elde edilecek olan katsayı, ilçe seçim çevresinde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Ortaya çıkan rakam o ilçenin il kongresi için seçeceği delege sayısını oluşturur.

Herhangi bir nedenle partinin seçimlere katılmamış olması halinde il ve ilçe seçmen sayıları esas alınarak aynı yöntemle ilçelerin temsil olunacağı il kongresi delege sayıları belirlenir. Toplam sayı 600’ü geçmemek üzere küsurlar tamamlanır. Veya parti yeni kurulmuş veya hiç seçime katılmamış parti ise, İlin Milletvekili sayısının iki katı kadar il kongresinde, büyük kongre delegesi seçilir. Mesela iki milletvekili çıkaran bir ilin, il kongresinde,4 adet Büyük kongre delegesi seçimi yapılır Genel Başkan veya, MKYK.bunlardan birini belirler.

Partili Milletvekilleri, il yönetim ve Disiplin Kurulları Başkan ve üyeleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı il kongresinin doğal delegeleridir.

  İl Başkanı:

Madde 30- İl kongresinde aday olanlar arasından gizli oylama ile en yüksek oy alan aday il başkanı seçilir. İl başkanı en çok 3 yıl için seçilir.
İl içerisinde partiyi temsil eder.
İl teşkilatı adına yazışma yapar. Mali işlerle ilgili yazışmalarda muhasip üyenin, diğer yazışmalarda sekreter üyenin de imzası bulunur.
İl Başkanı gördüğü lüzum üzerine, Yönetim Kurulu kararıyla, İlçe Başkanını. Belde Başkanını ve yönetim kurulunu geçici olaraktan görevden uzaklaştırabilir. Yerine geçici olaraktan yeni bir ilçe başkanı ve yönetim kurulu atayabilir, eski ilçe Başkanı ve yönetimin partiyle, ilçe binasına giriş, çıkış ilişkisini geçici olarak keser ve durumu da derhal yazı ve telefonla, her hangi bir iletişim aracı ile durumu Genel Başkana iletir. Genel Merkezden gelecek cevaba, talimata göre hareket eder, yeni İlçe Başkanı da, parti çalışmalarına kaldığı yerden ve yönetim kuruluyla görev yapmaya, kararlar almaya devam eder.

  İl Yönetim Kurulu:

Madde 31 - İl yönetim kurulu, il kongresi tarafından gizli oyla seçilen ve İl Başkanı dahil en az 5, en fazla elli üyeden oluşur. Kongrelerde de en az asıl üye yarısı sayısı kadar yedek üye seçilir. İlk kuruluşta, kurucu, İl Yönetim Kurulu, en az (5 )kişiyle, ilçe Yönetim Kurulu, en az (3 )kurucu üye ile.

Belde Yönetim kuruluda en az( 3)kurucu üyeyle kurulur yedek üyeye, üyelere ilk kuruluş yönetiminde gerek yoktur. Genel Başkan veya MYK veya MKYK. gerek görürse İl, İlçe, Belde Yönetim Kurulu üye sayısını kongreden önce artırabilir ve kongrede oluşacak yönetim bu sayı üzerinden yapılır, oluşturulur.
Parti tüzük ve programı çerçevesinde Genel Başkanın ve MKYK ve MYK kararlarının gereklerini yerine getirir.

  İl Yürütme Kurulu:

Madde 32-İl Yürütme Kurulu Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı hariç MYK’na paralel olarak il Başkan Yardımcılarından ve İl Sekreterinden oluşur. İl Başkanı en az 5 il Başkanı Yardımcısı atayabilir. İl Başkanı Teşkilat Başkanı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan, Basın ve Medyadan Sorumlu Başkan, Halkla ve Sosyal İlişkiler Başkanı, Demokratik kitle örgütlerinden Sorumlu Başkan, Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan, Gençlik Kolları Başkanı, Kadın Kolları Başkanı v.b. benzer başkanlıkları seçer atar ve görevden alır. Bu kuralı aynen İlçe Başkanları da uygular onlar içinde geçerlidir.

     İLÇE TEŞKİLATI (SPK m. 20-21):


İlk İlçe Kuruluşlarında, kurucu üye sayısı en az 3 (Üç) kişiden oluşur,3 kişiyle bir ilçe kurulabilir. Yedek üyeye gerek yoktur. Kongrede en az 5 kişilik asil üye ve 3 de yedek üye seçilir.

    İlçe Kongresi ve Delege Sayısı:


Madde 33- İlçe teşkilatının en üst karar ve denetim organı olan ilçe kongresi; ilçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile il kongre asıl ve yedek delegelerini seçer.

İlçe teşkilatı: illerin Merkez İlçeleri ile bağlı ilçelerinde kurulur ve il Başkanlıklarına bağlı olarak çalışır.

İlçe teşkilatı: İlçe kongresi, İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu Ve Belde Teşkilatından oluşur.

İlçe kongresi seçilmiş 400 delege ile doğal delegelerden oluşur. İlçede kayıtlı üye sayısı 400’den az ise üyelerin tamamı ilçe kongresi delegesi sayılır. İlçeye kayıtlı üye sayısı 400’den fazla ise 400 rakamı, partinin son milletvekili seçiminde o ilçede aldığı toplam oy sayısına bölünür. Elde edilen katsayı, köy ve mahallede son milletvekili genel seçiminde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Çıkan sayı, köy ve mahallelerden seçilecek delege miktarını gösterir.
Herhangi bir nedenle partinin seçimlere katılmamış olması halinde; ilçenin toplam seçmen sayısı ile mahalle ve köy seçmen sayılarına göre aynı yöntemle delege dağılımı belirlenir. Toplam sayı 400’ü geçmemek üzere küsurlar tamamlanır. Asıl delege sayısının yarısı kadar da yedek delege seçilir.
İlçe Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, ilçe Belediye Başkanı, ilçeye bağlı belde Belediye Başkanları ilgili ilçe kongresinin doğal delegeleridir veya İlçeler il delegesini seçerken, o ildeki milletvekili sayısı kaç tane ise her ilçe o kadar asil ve yarıdan bir fazla yedek il delegeyi kongrelerinde il delegesi olarak da seçebilirler. İl kongresinde asil delegeler temsil eder, yedekler oy kullanamazlar.

   Delege Seçimleri (SPK m: 20/3):


Madde 34- Köy ve mahalle delege seçimi, ilçe yönetim kurulu tarafından hazırlanacak takvim içinde, köy ve mahallelerde partinin bu yerlerde son genel seçimde aldığı oy miktarı, seçime katılmamış ise üye sayısı esas alınmak suretiyle bu yerlere verilecek kontenjanlara göre yapılır.
Köy ve mahallede kayıtlı parti üyelerinin listeleri delege seçiminden 15 gün önce ilçe binasında askıya çıkarılır. Partili her üye 3 gün içinde ilçe yönetim kuruluna itirazda bulunabilir. İlçe yönetimi, 2 gün içinde itirazı karara bağlar. Red kararına karşı 2 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İl yönetimi 5 gün içinde karar verir, verilen karar kesindir.

Delege seçimlerine karşı itirazlar 3 gün içinde il yönetim kuruluna yapılır. İl yönetim kurulunun red kararına karşı ilgili kişi 5 gün içinde MKYK’ya itirazda bulunabilir. MKYK’nın kararı kesindir.

    Yönetim ve Yürütme Kurulu:

Madde 35 - İlçe yönetim ve yürütme kurulunun görev ve yetkileri, il yönetim ve yürütme kuruluna paralel şekildedir. İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanı dahil en az 5, en fazla 30 üyeden oluşur. En az, Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.İlk ilçe kuruluşunda kurucu üye sayısı en az 5 kişiden oluşur yedek üyeye gerek yoktur.5 kişiyle ilçe kurulmuş sayılır.ilk ilçe kongresinde bu sayı artırılır en az 5 asil üyeden kişiden,4 yedek üyeden,oluşur

    Belde Kongresi, Başkanı Ve Yönetim Kurulu (SPK 7/3 ve 19 ek m. 2):


Madde 36- Belde teşkilatı, il ve ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde kurulur. Belde yönetim kurulu belde kongresi tarafından gizli oyla seçilen belde başkanı dahil en az 5 en fazla 10 üyeden oluşur. En az Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Belde kongresi ilçe kongresinden önce uygun bir zamanda ilçe yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır.

Nüfusu 5000’denaz olan beldelerde kongre yapılmaz.
Belde kongresi seçilmiş 50 delege ile doğal delegelerden oluşur. Beldede kayıtlı üye sayısı 50’den az ise üyelerin tamamı kongre delegesi sayılır. Kayıtlı üye sayısı 50’den fazla ise 50 rakamı, partinin son milletvekili seçiminde o beldede aldığı toplam oy sayısına bölünür. Elde edilen katsayı, mahallede son Milletvekili Genel Seçimi’nde partinin aldığı oy sayısı ile çarpılır. Çıkan sayı, mahallenin seçilecek delege sayısını gösterir.
Herhangi bir nedenle partinin seçimlere katılmamış olması halinde; beldenin toplam seçmen sayısı ile mahalle seçme sayılarına göre aynı yöntemle delege dağılımı belirlenir. Toplam sayı 50’yi geçmemek üzere küsurlar tamamlanır. Asıl delege sayısının yarısı kadar da yedek delege seçilir. Seçime katılmamış partide belde nüfusunun her 250 kişiye 1 delege verilerek toplam nüfus 250 ye bölünerek delege sayısı belirlenir küsurlar tamama dahil edilir.
Belde başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile partili belediye başkanı belde kongresinin doğal delegeleridir.
Nüfusu 5000’den az olan belde teşkilatının kuruluşu, ilçe yönetim kurulu tarafından atama ile gerçekleştirilir.

Belde teşkilatının oluşumu, görev ve yetkileri ilçeye paralel bir yöntemle düzenlenir.

     Ortak Hükümler
     Kongreler:

Madde 37- İl, ilçe kongrelerinin toplantı dönemi Genel Başkanca veya birinci Eş Genel Başkanca veya  MKYK tarafından belirlenir. Bu süre 2 yıldan az 3 yıldan fazla olamaz.
İl kongresinde ili temsil edecek büyük kongre için belirlenen sayıda asıl, bu sayının yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır. Delegelerin görev süresi bir sonraki olağan kongrenin toplantısına kadardır.

  İl Teşkilatları: İller yaptıkları kongrelerinde, Büyük Kongre Delegelerini seçerken de, baz olarak, o ilde kaç tane milletvekili var ise o kadar sayıda asil ve yarıdan bir fazla yedek büyük kongre delegesini seçebilirler. Büyük kongrede sadece asil delegeler temsil eder ve oy kullanabilirler.
 Genel Başkanca veya eş birinci genel başkanca veya MKYK üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu kararıyla delege seçimini iptal edebilir.
Geçici Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri kongreye katılabilirler. Delege sıfatı olmayanların oy hakkı yoktur.
Kongre gündemi ilgili birimin yönetim kurulunca oluşturulur.
Kongreden en az yedi gün önce toplantının yer, zaman ve gündemi ilgili birim binasında yapılacak ilanla duyurulur. İlk toplantıda yeteri kadar çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yer, zaman ve gündemi ilanda belirtilir. Güvenlik tedbirlerinin alınması için ayrıca beş gün önce mülki idare amirliğine de bildirilir.
Delege listeleri kongreden en az on beş gün önce yetkili seçim kurulu başkanlığına verilir. Yer, zaman ve gündemi ile çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya ilişkin bilgiler de eklenir.
Seçim başkanlığınca onaylı liste ve ekler kongreden yedi gün önce teşkilat birim binasında askıya çıkarılır. Askı süresi üç gün olup bu süre içinde yapılacak itirazlar en geç iki gün içinde hâkim tarafından kesin karara bağlanır.
Organ ve delege seçimleri gizli oy, açık tasnif ve liste yöntemi veya çarşaf liste ile yapılabilir.
Büyük kongre, il, ilçe ve belde delegelerinin tespiti, seçim yöntemi, adaylık ve çalışma düzenleri delege veya kongre yönetmeliğinde gösterilir.

    Görev ve yetkiler:


Madde 38- Her türlü ülke sorunları hakkında görüşmeler yapar, kararlar alır.
Delegelerin tekliflerini inceler ve karara bağlar.
Yönetim kurulunun çalışma raporunu, hesap durumunu kabul veya reddeder.
İstek sırasına göre söz verir ancak üst birim yetkililerine öncelik verilir.
Yönetim kurullarının ibrasına karar verir. Bu oylamalara ilgili birimin başkan ve üyeleri katılamazlar.
Kongre süresince aday olan engellilerin faaliyetlerini kolaylaştırmak için olanaklar nispetinde uygun şartlar oluşturur.
Kanun ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

  Seçimlere İtiraz (SPK m. 21/10, 11):

Madde 39- Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden başlayarak 2 gün içinde itirazlar seçim hâkimliğine yapılır. Hakim bu itirazları aynı gün inceler ve kesin olarak karara bağlar.
Hakim seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde seçimlerin yenileneceği tarihi tespit eder ve partiye bildirir. Belirlenen günde sadece seçim yapılır.

Olağanüstü Toplantılar (SPK m. 14/7):

Madde 40- MKYK kararı veya delege tam sayısının yüzde %51 noterlikçe onaylı, yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantı yapılır.
Gündem, daveti yapan organca hazırlanır ve gündem dışında başka konu görüşülemez.
Birim yönetim kurulu çağrı tarihinden itibaren en az 45 gün içinde olağanüstü kongreyi toplar.

  Yönetim Kurulu Toplantıları:

Madde 41- Yönetim Kurulları üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile en az ayda iki kez toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması hâlinde başkanın katıldığı görüş kabul edilir.
Yönetim kurulunca çağrılanların haricinde kurul üyesi olmayanlar toplantılara katılamazlar.
Olağanüstü toplantılar, başkan veya kurul üyelerinin 1/3’ünün talebi ile yapılır. Sadece toplantı nedeni konular görüşülür.
Başkanın yokluğunda teşkilat, resmî öncelikli sıraya göre başkan yardımcısı tarafından temsil edilir.
Yönetim kurulları, gerekli gördüklerinde daha sık toplanmayı kararlaştırabilirler.
Mazeretsiz üst üste 3 toplantıya katılmayan üyenin kurul üyeliği düşer.

   Görevden Çekilme:

Madde 42-Yönetim kurullarının toptan çekilmeleri hâlinde boşalan kurul yerine Genel Başkan tarafından, veya MYK tarafından veyahut MKYK tarafından yenileri atanır.
Sadece başkanlığın boşalması veya görevden alınması durumunda kurulun sıradaki yedek üyesi davet edilir, kurul toplanır, üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla üyelerinden birini başkan seçer.

   Görevden Alma:


Madde 43- Parti program ve ilkelerine uymayan, İlgili belgeleri zamanında yetkili parti üst birimine veya ilgili makamlara göndermeyen yönetim kurulları ve başkanları uyarılır. 10 gün içerisinde uyarının gereklerini yerine getirmeyen, İl ve ilçe, belde, Başkanı ile Yönetim Kurullarını görevden almaya, Genel Başkan tek başına yetkilidir
veya MYK da alabilir ve MKYK yetkilidir. Belde başkanı ve yönetimini ise görevden almaya il yönetim kurulu yetkilidir.
Görevden alma sebebi tespit edilip gerekli uyarı yapıldıktan sonra İlçe Başkanı veya Yönetim Kurulunu görevden alınmasını il Yönetim Kurulu Genel Başkandan veya MYK dan veyahut MKYK’dan, Belde Başkanı ve Yönetim Kurulunu görevden almaya İlçe Yönetim Kurulu ise İl Yönetim Kurulundan gerekçeli bir raporla talep eder.

İl Başkanı ve İl yönetimi gerek duyarsa; İlçe Başkanını veya yönetimin tamamını veya bir kısım yönetim kurulu üyesini geçici olarak, tetbiren görevden alır. Yerine geçici ilçe başkanı ve görevden alınan yönetim kurulu üye sayısı kadar yeni yönetim kurulu üyeleri atamasını yaparak derhal görevden uzaklaştırma yazısını gerekçeli Yönetim Kurulu kararıyla birlikte durumu Genel Merkeze, yetkili Genel Başkana bildirir. Genel Başkanın vereceği emre, talimata göre hareket eder ve yerine getirir veya Genel Merkezden gelecek, emir ve talimatına kadar, İlçe Başkanının ve görevden alınan üyelerin derhal geçici olarak ilçeyle ilişkisi kesilir. Yeni atanan bu İlçe Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Merkezce aksine bir karar verilmedikçe ilk kongreye kadar görevlerine devam ederler.

Görevden alma kararı, SPK 101/d-1 maddesindeki hâller dışında, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla alınır.
Görevden alma kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Yetkili yargı mercii görevden alınanın görev yaptığı yer mahkemesidir. Yargıya yapılacak başvuru yürütmeyi durdurmaz.

     Geçici Kurullar (SPK m.19/5- 20/8):


Madde 44- Geçici kurullar görevden alma ve çekilme hâlinde oluşturulan kurullardır. Bu kurullar seçilmişlerin hak ve yetkilerini kullanırlar.
Görevden alma kararın ilgililere tebliğinden itibaren en az 45 gün içinde il kongresi, en az 30 gün içinde ilçe kongresi, en az 15 gün içinde belde kongresi toplanarak yeni yönetim kurulunu seçer; çekilme durumunda da aynı süreler geçerlidir. Kongreler yeni delege seçimi yapılmamışsa eski delegelerle yapılır. Yeni kurulmuş ve kongrelerini yapmamış veya tamamlamamış İl, İlçe ve beldelerde bu süreler uygulanmaz, atamalar Genel Merkezce Genel Başkan ve MKYK. Yapılır

     YAN KURULUŞLAR VE TEMSİLCİLİKLER:

Madde 45- Yan kuruluş olan kadın ve gençlik kolları parti merkez, il ve ilçe teşkilatlarına paralel olarak ilçelerde, il merkezlerinde ve genel merkezde kurulur.
İlçe ve belde yönetim kurulları kendilerine bağlı mahalle, köy sandık temsilcilikleri ile temsilci kurulları kurabilirler.
Yurt dışı temsilcilikleri; vatandaşlarımızın ve ilişkilerimizin yoğun olduğu ekli listede isimleri yazılı ülke ve merkezlerde Genel Başkanın veyahut MYK nın veya MKYK’nın kararıyla oluşturulur.

Diğer yan kurullar: Devamlı veya geçici görev yapmak üzere genel merkez, il ve ilçelerde kurulabilecek kurul ve komisyonlardır.

Gençlik ve kadın kolları ile yurt dışı temsilcilikleri ve diğer yan kurulların kuruluş, çalışma esasları, görevleri ve atanmaları çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    PARTİ GRUPLARI
    TBMM Parti Grubu (SPK m.22):


Madde 46- En az 20 Milletvekiline sahip siyasi parti TBMM’de grup oluşturabilir. Grup oluşturma kararı parti Genel Başkanı tarafından TBMM başkanlığına yazıyla bildirilir. Parti milletvekilleri bu grubun üyeleridir.

TBMM’de grup kurulması, grup Başkan Vekilleri, grup Yönetim Kurulu, grup Disiplin Kurulu seçimleri ve grup üyelerinin görevleri, grup iç yönetmeliğinde gösterilir.
Grup iç yönetmeliği SPK 23 maddesine uygun olarak hazırlanıp kabul edildikten sonra TBMM başkanlığına sunulur.
Grup iç yönetmeliğine parti tüzük ve programına aykırı hükümler konulamaz.


   TBMM Grup Başkanı, Başkan Vekilleri, Grup Yönetim Kurulu (SPK m.24, 25,26):


Madde 47- Parti Genel Başkanı aynı zamanda TBMM grubunun da başkanıdır.
Genel Başkan milletvekili değilse, Parti meclis grubu yapacağı ilk toplantıda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile bir grup başkanı seçer. İlk iki turda çoğunluk sağlanamazsa üçüncü turda en çok oy alan seçilmiş olur.
Grup yönetim kurulunun başkan ve başkan vekilleri dâhil kaç kişiden oluşacağı grup iç yönetmeliğinde belirtilir.
Grup başkan vekilleri, grubun yasama çalışmalarının yürütülmesinde genel başkanın yardımcılarıdır.

     İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Grupları:


Madde 48- İl Genel Meclisi grubu ile Belediye meclisi grubu partili meclis üyelerinden oluşur. Grup üyeleri aralarında başkan, başkan vekili ve katip üye seçerler.

İl genel meclisi grubu ve belediye meclisi grubu parti tüzük ve programı çerçevesinde hareket ederler.

   PARTİ DİSİPLİN KURULLARI:
   İl Disiplin Kurulu (SPK m.19/7)

Madde 49- İl Disiplin Kurulu il kongresinde en az 3 asıl ve 3 yedek üye olarak seçilir. Seçildikten sonra en geç 10 gün içinde toplanarak aralarında başkan ve kâtip üye seçerler.

İl Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM parti grup disiplin kurulunca bakılacak işler dışında disiplin soruşturması yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.
İl disiplin kurulu ilgilinin savunmasını aldıktan sonra karar verir. Karara karşı bildirimden itibaren 10 gün içinde ilgili kişi veya yönetim kurulu merkez disiplin kuruluna itiraz edebilir. Merkez Disiplin Kurulu kararı kesindir.
İtiraz edilmemiş olsa bile ihraç ile ilgili karara karşı il disiplin kurulu başkanlığınca ilgili soruşturma dosyası 10 gün içinde merkez disiplin kuruluna gönderilir. İhraç kararı merkez disiplin kurulu kararı ile kesinleşir.

    Merkez Disiplin Kurulu (SPK m.17):

Madde 50-Merkez disiplin kurulu büyük kongre tarafından seçilen, en az 7 asıl 4 yedek üyeden oluşur. Seçildikten sonra en geç 10 gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Aralarında Başkan, Başkan Yardımcısı ve kâtip üye seçerler.Bu merkez ve il ,ilçe disiplin kurulu disiplin kurulu adetini Genel Başkan veya MYK ve MKYK gerek görürse kongre öncesi artırabilir.Seçim bu sayıya göre yapılır.

Merkez Disiplin Kurulu; Partinin Genel Başkanı, MKYK asıl ve yedek üyeleri, kendi başkan ve üyeleri, TBMM eski üyeleri ve eski hükümet üyeleri; partinin kurucu üyeleri, il yönetim kurulları ve il disiplin kurullarının başkan ve asıl üyeleri; il, ilçe, belediye başkanları, yan kuruluşların il başkanları ile ilgili olarak disiplin soruşturmasını yapar ve SPK 57. madde hükmü saklı kalmak üzere karara bağlar.

Merkez Disiplin Kurulu, il disiplin kurulunun üst mercii olarak il disiplin kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları SPK. 57. madde hükmü saklı kalmak üzere kesin karara bağlar.

   Grup Disiplin Kurulu (SPK m.25):

Madde 51- Grup genel kurulunca seçilen ve sayıları grup içi yönetmeliğinde belirlenen üyelerden oluşur. TBMM grup iç yönetmeliğinde belirtilen disiplin suçlarıyla ilgili işlere bakar ve karara bağlar. TBMM üyeleri bu karara karşı 10 gün içinde karma disiplin kuruluna itirazda bulunabilir. Milletvekilleri ile ilgili disiplin soruşturması ve verilecek cezalar grup iç yönetmeliğinde gösterilir.

   Karma Disiplin Kurulu (SPK m.25/2):

Madde 52- Merkez disiplin kurulu ile grup disiplin kurulundan oluşur. Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve kâtip üyesi bu kurulun başkanı ve kâtip üyesidir.
Kurul, partili milletvekillerinin ihracını gerektiren davranışları sebebiyle disiplin soruşturmasını yapar ve kesin olarak karara bağlar.


   Disiplin Suçları ve cezaları (SPK m. 53):

Madde 53- Disiplin cezaları;
Uyarma,
Kınama,
Partiden ve gruptan geçici ihraç,
Partiden ve gruptan kesin ihraç.
Uyarma, yazılı olarak dikkat çekmektir.
Kınama, yazılı olarak kusur bildirmektir.
Geçici ihraç, üyenin partiden altı aydan bir yıla kadar ilişkisinin kesilmesidir.
Geçici ihraç cezası sürenin dolmasıyla işlemden kalkmış sayılır.
Kesin ihraç, üyenin süresiz olarak parti ile ilişkisinin kesilmesidir.
Partiden ihraç kararları teşkilatlara duyurulur, ilgilinin kayıtlı olduğu ilçedeki kütüğüne işlenir.

    Uyarma cezasını gerektiren suçlar:

Görevi ile ilgili çalışmalarda partinin amaç ve ilkelerine aykırı davranışta bulunmak,
Yapılan uyarıya rağmen aidatını ödememekte ısrar etmek,
Partinin mallarını özentisiz ve amacı dışında kullanmak.

  Kınama cezasını gerektiren suçlar:
Partinin menfaatlerini zedeleyici yayın ve propaganda yapmak,
Parti organlarının verdiği parti görevini kabul etmemek,
Parti defterlerini kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı tutmak.
Geçici ihraç cezasını gerektiren suçlar:
Partide görevli olmadığı halde kendisine belli görevler verilmiş gibi davranmak,
Kapalı toplantılarda tartışılan konuları açıklamak,
Yapılan uyarılara rağmen seçimlerde parti adaylarının aleyhine, diğer partili adayların lehine çalışmak,
Parti çalışmalarında üyelere karşı şiddet kullanmak,
Görevden ayrıldığında iade etmesi gereken eşyayı iade etmemek,
Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında iftira ve karalamada bulunmak.


    Kesin ihraç cezasını gerektiren suçlar:

Parti görevlerini kendisinin ya da başkasının kişisel çıkarlarına alet ederek parti nüfuzunu kötüye kullanmak,
Parti parasını ve eşyasını zimmetine geçirmek,
Kongrelerde ve aday yoklamalarında menfaat karşılığı oylama sonuçlarına tesir etmek,
Partiye ait belge ve kayıtlarda hile veya sahtecilik yapmak, yetkili mercilerin emirlerine karşı gelmek ve yerine getirmemek,
Parti yöneticileri tüzel kişiliği hakkında basın ve medya, diğer yollarla, yoluyla iftira ve karalamada bulunmak,
Parti tüzük ve programına aykırı hareket etmekte ısrar etmek.

    Sevk Yetkisi:

Madde 54. İl sınırları içerisinde ikamet eden parti üyeleri hakkında İl Disiplin Kuruluna sevk yetkisi İl Yönetim Kuruluna, Genel Başkana veya MYK ve MKYK, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri ile Milletvekilleri, Milletvekili olmayan Bakanlar ve Genel Başkan hakkında Merkez Disiplin Kuruluna sevk yetkisi MKYK’ya,  Milletvekillerinin TBMM işlemleri ile ilgili veya parti grubuna ilişkin grup disiplin veya karma disiplin kuruluna sevk yetkisi ise grup yönetim kuruluna aittir.
Disiplin kurullarına sevk kararı gizli oyla ve bu kararı alacak kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

   Tedbir Kararı (SPK m.59):

Madde 55- Partiden geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren hâllerde, disiplin cezası verilmesi için sevk kararı almaya yetkili olan parti organları, tedbir niteliğinde olmak üzere disiplin kuruluna sevk edilen üyeyi parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabilirler.
Hakkında tedbir kararı verilen üye, ayrıca başka bir karara gerek olmaksızın partideki görevinden uzaklaştırılır ve üyelik haklarından mahrum kalır.
İlgili, bu tedbir kararının kaldırılmasını sevk edildiği Disiplin Kurulundan isteyebilir. Bu istek, disiplin kurulu tarafından 7 gün içinde karara bağlanır.
Bu karara itiraz üst disiplin kuruluna bir hafta içerisinde yapılabilir. Üst disiplin Kurulunun kararı kesindir.

    İtiraz ve Yargı Yoluna Başvurma (SPK m. 57):

Madde 56- Disiplin kurullarınca birinci derece olarak verilen disiplin cezalarına karşı; hakkında hüküm verilen parti üyesi veya takibat yapan yönetim kurulu tarafından tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz edebilir.
Hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi; bu cezaya karşı disiplin kuruluna sevk eden organ veya merci veya disiplin kurulunun görev ve yetkisizliği veya alınan kararların kanuna, parti tüzüğüne ve iç yönetmeliğe şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu iddiasıyla, parti itiraz yollarını kullandıktan sonra nihai karar niteliğindeki son karara karşı 30 gün içerisinde, nihai karar veren merciin bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edebilir. Mahkemenin kararı kesindir.

    Zaman Aşımı:
Madde 57- Öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay, vukuundan itibaren 2 yıl içinde sevk kararı almamış disiplin suçları ile ilgili soruşturma yapılamaz.


     Af Yetkisi (SPK m. 58):

Madde 58- Kesinleşen disiplin cezalarının af yetkisi Genel Başkana veyahut MKYK’ya aittir. MKYK bu yetkisini ilgilinin başvurusu üzerine kullanabilir.
     Ortak Hükümler (SPK m.32, 53/4, 55,56):

Madde 59- Disiplin Kurullarının görev süresi, yeni disiplin kurulunun seçilmesi ile sona erer.
Disiplin Kurulları üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır, hazır üyelerin çoğunluğu ile de karar verir. Ancak kesin çıkarma kararlarında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.
Partinin Disiplin Kurulu Üyeleri; kongreler, TBMM’deki parti gurubu üyelikleri hariç partinin diğer organ kurul ve görevlerinde bulunamaz, partiye maddi bir hizmet bağı ile bağlanamaz ve partiden herhangi bir suretle gelir sağlayamazlar.
Bir disiplin kurulunda görev alan diğer bir disiplin kurulunda görev alamaz.
Eşler ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlar aynı disiplin kurulunda görev alamaz ve bunlarla ilgili kararlara katılamazlar.
Disiplin kurulları en geç otuz gün içinde karar verirler, verilen kararlar ise en geç otuz gün içinde ilgiliye tebliğ edilir.
Disiplin Kurullarına sevk yetkisine sahip bulunan parti organ ve mercilerinin kararları ile disiplin kurullarınca verilen disiplin cezaları hakkında partinin hiçbir kademesinde ve kongresinde görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
Disiplin Kuruluna sevk edilen partilinin, yazılı veya sözlü savunması alınmadan karar verilemez. Savunma için verilecek süre, disiplin kurulu başkanlığınca yazılı çağrı belgesinin ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. Ancak seçimlerde veya kamuoyu önünde açıkça veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında bu süre 7 gündür. Savunma süresini geçirenler savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
Mazeretsiz üst üste üç defa toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer.

      Yönetmelik:

Madde 60- Disiplin işlerinde uygulanacak yöntemler ile ilgililerin savunma ve itiraz hakları kurullarda görev bölümü; kurulların toplanma, çalışma ve karar alma esasları; süreler ve diğer işlemler disiplin yönetmeliği ile düzenlenir.

       DÖRDÜNCÜ KISIM
PARTİ DENETMENLERİ, MECLİSLERİ VE KURULU

      Denetmenler:

Madde 61- Parti üyelerinin parti adına tüm eylem ve işlemlerinin kanun, tüzük program ile parti politikalarına, birim kongreleri ve MKYK kararlarına uygun olup olmadığı tespiti ve alınması gereken tedbirleri yerinde belirlemek amacıyla yapılan faaliyetlerin tümü denetim konusudur.
Parti denetmenlerinin çalışma yöntemleri, görev ve yetkileri yönetmelikle düzenlenir.


Danışma Meclisleri ve Kurullar:


Madde 62- Danışma Meclisleri:
Parti Danışma Meclisi,
İl Danışma Meclisi,
İlçe Danışma Meclisi,
Yan kuruluş danışma meclislerinden oluşur.
MKYK, uygun gördüğü takdirde danışma niteliğinde hizmet vermek üzere danışma meclisleri, araştırma kurulları ve komisyonlar oluşturabileceği gibi büro ve merkezler de oluşturabilir.
Partinin birim yönetim kurulları araştırma, inceleme ve danışma komisyonları oluşturabilirler.
Danışma meclislerinin yapısı, üyeleri ve çalışma yöntemleri MKYK tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.^


      BEŞİNCİ KISIM
SEÇİMLER VE ADAYLAR (SPK m. 36 - 52):
Milletvekilleri Seçimleri İçin Aday Tespitleri

Başvuru ve İnceleme:

Madde 63- Milletvekilliği için adaylık başvuru tarihleri Genel Başkanca veya MYK veya MKYK’ca kararlaştırılır ve ilan edilir. Adaylık başvurusu, genel merkezdeki ilgili birime veya il başkanlıklarına bizzat yapılır.
MYK’ca, adaylar hakkında yasal nitelikler ve uygunluk açısından gerekli ön inceleme yapılarak veya oluşturulacak bir komisyona yaptırılarak öneri listesi hazırlanır ve MKYK’ya sunulur veyahut bu görevi MYK kendi yapar.
Milletvekili genel veya ara seçimlerinde, adaylık için müracaat edenlerin adaylığı ve liste sıralaması Genel Başkan veyahut MYK veya MKYK tarafından;
her İl seçimlerde, İl yönetim kurulunun ve İl Başkanının başkanlığında ilçe, belde Başkanları, toplanaraktan, adaylarını kendileri belirleyip, sıralamasını yapıp, Genel Merkeze bildirirler. Genel Merkez gerek duyarsa bu sıralamada değişiklik yapabilir.
Ön seçim,
Aday yoklaması,
Merkez yoklaması usullerinden biri veya birkaçı ile yapılabilir.
Hangi seçim çevresinde hangi usulle aday tespiti yapılacağına MKYK karar verir.
Ön seçim, Siyasi Partiler Kanunu’nun ön seçimle ilgili hükümleri uyarınca yapılır.
Aday yoklamasına katılacak seçmenleri belirleme yetkisi Genel Başkana veya MYK yapar veya MKYK’ya aittir.
Merkez yoklaması, MYK. Tarafından veyahut MKYK tarafından adayların belirlenmesidir.
Aday listeleri kesinleşmeden oluşacak boşalmalar, Genel Başkan tarafından veyaMYK tarafından veya MKYK tarafından doldurulur. Genel Başkan veya MYK veya MKYK İl ve İlçe Yönetim Kurullarını da yetkili kılabilir.
Seçimlerde, seçilme yeterliliğine sahip herkes aday adayı olabilir. Bu nitelikteki aday adaylarından hangi şartlarlarla adaylıklarının kabul edileceği ve müracaat usulleri, Genel Başkanca veya, MYK Veyahut MKYK tarafından belirlenir.
Aday adayı olmak isteyen alt kademe başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçim takviminde belirtilen süre içinde görevlerinden istifaları zorunludur.
Bir kimse aynı seçim için birden fazla yerde seçime katılamaz. Seçime katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı olamaz. Partiden istifa etmemiş bir kişi bağımsız aday olamaz.

    Kontenjan Adaylığı ( SPK m. 37/2):

Madde 64- Aday tespitleri, ön seçim ya da aday yoklaması şekillerinden biri ile yapılacaksa toplam olarak TBMM’nin üye tam sayısının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ilini, seçim çevresini, aday listesindeki sırasını, ön seçim veya aday yoklaması tarihinden en az on gün önce Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek koşuluyla merkez (kontenjan) adayı göstermeye Genel Başkan yetkilidir.
Kontenjan adayı gösterilenler, ön seçim veya aday yoklamasına katılamazlar.


    Yerel Seçimlerde Aday Tespiti ve İnceleme:

Madde 65- Adaylık başvuruları, seçim takvimine göre, Genel Başkan tarafından veya, MYK tarafından, veya MKYK tarafından belirlenecek tarihler arasında Genel Merkezdeki ilgili birime veya il ya da ilçe başkanlığına bizzat yapılır. Adaylık için parti üyesi olma şartı aranmaz.
Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclis Üyeliği için meclis üye sayısı kadar asıl ve yedek üye aday olarak belirlenir.
Adayların hangi usulle belirleneceği seçim çevreleri itibariyle MYK veyahut MKYK tarafından karara bağlanır.
Aday adayı olmak isteyen alt kademe başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçim takviminde belirtilen süre içinde görevlerinden istifaları zorunludur. 
Merkez yoklaması hariç aday tespitleri yargı denetimi altında yapılır.
Aday listeleri kesinleşmeden oluşacak boşalmaları Genel Başkan tarafından veyahut MYK tarafından veya MKYK tarafından doldurulur. Genel Başkan veya MYK veya MKYK bu yetkisini alt birimlere devredebilir.

   Yönetmelik:

Madde 66- Milletvekili seçimleri ve yerel seçimlerde adaylığa müracaatın şekil ve şartları, aday belirlemeye ilişkin hususların usul ve esasları, seçim sonuçlarına itiraz gibi konular tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genel Başkan tarafından veyahut MYK Veya MKYK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.


          ALTINCI KISIM
PARTİ GELİR VE GİDERLERİ İLE BÜTÇE VE KESİN HESAP:

      Gelirler (SPK m 61):

Madde 67- Partinin gelir kaynakları aşağıdaki gibidir:
Giriş ve üyelik aidatı,
Milletvekilliği aidatı,
Adaylık için başvuranlardan alınan özel aidat,
Parti yayınlarının satış bedelleri, sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler,
Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri işaretlerinin satışından sağlanan gelirler,
Üye kimlik kartlarının ve parti defter, makbuz ve kâğıtlarının sağlanması karşılığında alınacak gelirler,
Parti mal varlığından elde edilecek gelirler,
Bağışlar,
Devletçe yapılan yardımlar ve SPK 110.maddesine göre partiye intikal edecek mallar, hak ve alacaklar.
Parti mal varlığından alınan gelirler hariç diğer gelir kaynaklarından elde edilen gelirlerden hiçbir şekilde resim ve harç alınamaz.
Gelirler Genel Merkezce bastırılan makbuzlar karşılığında alınır. Seri ve sıra numaraları Genel Merkezde tutulur. Tüm teşkilat birimleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısıyla Genel Başkan ve MKYK’ya karşı sorumludurlar.
Giriş aidatı asgari 1 TL, azami 2000 TL’ dir ve partiye girişte bir kez ödenir. Üyelik aidatı yıllık asgari 12 TL, azami 5000 TL olup aylık veya yıllık olarak ödenir. Azami ve asgari miktarlar her yıl tüketici fiyat artış oranı kadar artırılarak uygulama yapmaya Genel Başkan veya MKYK yetkilidir.
Üniversite öğrencilerinden engellilerden, yardıma muhtaçlardan, kadınlardan, giriş aidatı alınmaz.
Partili milletvekillerinin ne kadar aidat vereceği ve bu yolla sağlanmış olan gelirlerin, TBMM parti grubu çalışmalarına ve parti genel merkezine ne oranda ayrılacağı, TBMM grup kararı ile tespit edilir. Bu aidatların yıllık miktarı, milletvekili ödeneğinin bir aylık tutarını geçemez.
Partinin TBMM’de grubu yoksa milletvekili aidatlarının yukarıda belirtilen miktarın yarısını geçmemek kaydıyla MYK veyahut MKYK saptar.
Adaylık için başvuru aidatı, MYK veyahut MKYK tarafından belirlenir. Bu belirlemede, adayların sosyal ve ekonomik durumları da göz önünde tutulabilir.
Bağışlar SPK 66. maddesi hükümlerine uygun olarak kabul edilir.
Partiye yapılacak yardımların MYK Veyahut MKYK tarafından belirlenecek belli bir miktarı il ve ilçe teşkilatlarına gönderilebilir.

   Giderler, Gelirler ve Sorumluluk (SPK m. 70- 71-72):


Madde 68- Harcamalar, sözleşmeler ve yükümlülükler parti tüzel kişiliği adına yapılır.
İl ve ilçe yönetim kurulları olağan bütçeleri dışında sözleşme yapması ve yükümlülük altına girmesi, Genel Başkanın ve ilgili genel başkan yardımcısının oluruna bağlıdır. Bunların oluru onayı olmayan, yapılan sözleşmeler partiyi bağlamaz, Partiyi 3. Şahıslara karşı, sorumluluk altına sokamaz sadece bu sözleşmeyi yapanlara İl,İlçe,Belde Başkan ve yönetimine aittir.Genel Merkezin Onayı olmadan Parti Tüzel kişiliği adına telefon,haberleşme araçları alamazlar,kiralayamazlar,kiraya veremezler,İnternet,web sitesi kuramazlar,açamazlar,amaç dışı ,ülke ve halkın çıkarlarına aykırı kullanamazlar,yayınlar ,bildiriler yapamazlar.yapanların sorumluluğu kendilerine aittir Parti Tüzel Kişiliğini Bağlamaz.
Olursuz yapılan bağış ve yükümlülüklerden parti tüzel kişiliği sorumlu tutulamaz; MYK veya MKYK veya Genel Başkan veya parti tüzel kişiliği aleyhine takipte bulunulamaz
Bu ve benzeri durumlarda sorumluluk sözleşmeyi yapan veya yükümlülük altına giren kişi veya kişilere aittir. Partinin bütün giderleri parti tüzel kişiliği adına yapılır ve amaçlarına aykırı harcama yapılamaz.
Tüm harcamalar, yetkili organ veya merciin kararına dayanması şarttır.
Siyasi partiler üyelerine, gerçek ve tüzel kişilere hiçbir şekilde borç veremezler. Genel Başkanın onayı ile Parti Tüzel kişiliğine, bankalardan,3. şahıslardan, çeşitli kuruluşlardan kişilerden, Borç para, kredi ve kredi kartları v.b. şeyleri, her türlü gayrimenkulleri satın alabilirler. kiralayabilirler, kiraya verebilirler, Parti Tüzel kişiliği için, gelir amaçlı lokal,Krathane, Restorant,sosyal tesisler v.b. yerler açabilirler.Bu yetki sadece Genel Başkana ve onun onayına aittir.

     Bütçe ve Kesin Hesap (SPK m.73):


Madde 69- İl Yönetim Kurulu, bağlı ilçeleri de kapsamak üzere, gelir ve gider tahminlerini ayrı ayrı gösteren yıllık bütçeyi hazırlar ve her yılın ekim ayı sonuna kadar genel merkeze gönderir.
Bu bütçeler ile aynı süre içinde hazırlanacak Genel Merkez bütçesi en geç ilgili takvim yılından önceki Aralık ayı sonuna kadar MKYK tarafından incelenir ve karara bağlanır.
İlçeleri de kapsamak üzere iller teşkilatı her bütçe yılını izleyen nisan ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını hazırlarlar. İller teşkilatından gönderilenler ve parti merkezine ait olan kesin hesaplar, MYK veyahut MKYK tarafından incelenerek karara bağlanır ve birleştirilir.
Parti hesapları, bilanço esasına göre düzenlenir.
Genel Başkan, karara bağlanarak birleştirilmiş olan tüm parti teşkilatı ile ilgili kesin hesapların bir örneğini, haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi ve bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir.

     Yönetmelik:

Madde 70- Parti tüzel kişiliği adına sözleşme yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine, gelir ve gider defterlerinin tutulmasına, parti bütçe ve kesin hesaplarının düzenlenmesine ilişkin kurallar ve bu konulardaki yönetim birimlerinin görev ve sorumlulukları MKYK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

          YEDİNCİ KISIM
       PARTİ DEFTERLERİ (SPK m 60):


      Parti Defterleri:

Madde 71- Her birimdeki parti organı, üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak zorundadır. Üye kayıt defterleri yalnız ilçe yönetim kurulları tarafından mahalle ve köy esasına göre tutulur.
Karar defteri, ilgili organın kararlarını tarih ve sıra numarasıyla ihtiva eder. Kararlar oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Kongre kararlarının bulunduğu tutanak özeti MYK tarafından imzalanır.
Gelen ve giden evrak defterine yazılar, tarih ve sıra numarasıyla işlenir. Gelen evrakın asılları ile giden evrakın sureti, bu tarih ve numarasıyla saklanır.
Gelir ve gider defterine, gelirler ve giderlerin alınıp harcandığına dair belgeler sırasıyla işlenir.
Parti organ ve kurullarınca tutulmasında fayda görülen diğer defterler, yönetmelikle belirlenir.
İlgili defter ve evraklar, ilgili yetkili kuruluşlarca tasdik ve onaylarını en geç bir ay içerisinde yaptırmak zorundadırlar, yaptırmayan İl, İlçe Ve Belde Başkan ve Yönetimleri müteselsilin sorumludurlar. Gelecek ceza ve harçlar kendilerine aittir. Parti tüzel kişiliğini bağlamaz.


             SEKİZİNCİ KISIM
           HÜKÜMET İLİŞKİLERİ:

     Hükümet Kurma ve Koalisyonlara Katılma:

Madde 72- Partinin hükümet kurmasına, koalisyonlara katılmasına ve partinin kurulmuş hükümetlerden veya katıldığı koalisyonlardan ayrılmasına ittifaklar kurmaya, partilerle birleşmeye, karar verme yetkisi Genel Başkana aittir veya MYK veyahut MKYK’nındır.
Kurul bu yetkisini, Parti Genel Başkanına devredebilir. MKYK’nın hükümet kurma ve kurulmuş hükümetlerden veya koalisyonlardan ayrılma yönünde karar almak üzere yapacağı toplantılara parti meclis grubu yönetim kurulu üyeleri de katılabilirler.
Hükümetten ve koalisyondan ayrılma kararı alındıktan sonra partili bakanlar istifa ederler. Aksi takdirde partiden istifa etmiş sayılırlar.
Partinin kuracağı hükümet veya katılacağı koalisyonda görev alacak bakanlar Anayasanın 109'uncu maddesi çerçevesinde belirlenir. Parti grubunda ve parti organlarında bu konuda karar alınamaz.
Genel Başkan dışında MYK üyeliği ile hükümet üyeliği aynı kişide birleşemez.


            DOKUZUNCU KISIM
         ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

       Teşkilatların İlk Kuruluşu:

Madde 73- Kurucular kurulu, bu tüzüğün büyük kongreye tanıdığı bütün görevleri yüklenir ve yetkileri taşır. Kanun ve tüzüğün verdiği bütün görevleri yapar.
Partinin tüzel kişilik kazanmasından itibaren en az 15 gün ve en fazla 45 gün içinde parti kurucuları toplanır ve Genel Başkanı, MKYK’yı, Merkez Disiplin Kurulunu seçer. İlgili mercilere bildirimde bulunur.
Kurucu il,ilçe ve belde başkanları kendi yürütme ve yönetim kurullarının; kurucu genel başkan ise MYK ve MKYK’nın doğal üyesidir.
Yerel teşkilatların birim organları kongrelerini yapıncaya kadar görevli olmak üzere başkan, yönetim, disiplin kurulu üyeleri Genel Başkanca veya, MKYK tarafından atanır. Atanan kişiye “görevlendirme belgesi” verilir. Bu kişinin oluşturacağı listenin merkezce onaylanması ile kurucu yönetim kurulmuş olur. Kurucu kurulların oluşturulmasında yedek üye yazımı zorunlu değildir.
Kadın ve gençlik kollarının ilk oluşumu, kolun bir üst yönetim kurulunun yapacağı atama ile il yönetimleri ise Genel Başkanın onayı ve teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısının oluru ve kolun Genel Merkez Yönetiminin yapacağı atama ile gerçekleştirilir.
Genel Merkez Yönetimi ise teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısının önerisi ve Genel Başkanın onayı veya MKYK’nın onayı ile gerçekleşir. Bunu, bu yetkileri, Genel Başkan tek başına da kullanabilir.

    Parti Tüzel Kişiliğine Son Verme:

Madde 74- Parti tüzel kişiliğine Genel Başkanın veya birinci eş genel başkanın, teklifi veya MKYK’nın teklifi ve büyük kongre üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile son verilebilir. Parti malları ile ilgili tasfiye şekli SPK 110. maddesine uygun olarak büyük kongre kararında gösterilir.

    Yetki Devri:

Madde 75- Parti üst birim organları belirleyecekleri usul ve esas çerçevesinde yetkilerini geçici veya sürekli olarak alt birim organlarına bırakabilir.
Tüzükte öngörülen süreleri kısaltmaya Genel Başkan veya MKYK yetkilidir.
Yukarıdaki fıkralar kanunların amir hükümlerine aykırı olamaz.

    Makamlara Bildirimde Bulunma:

Madde 76- Kongreler hariç, göreve getirilenlerin ad ve soyadları, ikametgâhları ve nüfus cüzdanı örnekleri doğum yeri ve tarihleri, meslek ve sanatları, seçim ve atamayı takip eden en az 15 gün veya 45 gün içinde mahallin en büyük amirine bir yazıyla bildirilir.
Merkez teşkilatında görev alanlarla ilgili bildirim de aynı süre içerisinde doğrudan İçişleri Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.

Kuruluşta Üye Yazım Yetkisi:

Madde 77- Parti alt birim organları oluşturuluncaya kadar, üye başvuruları Genel Başkanca veya MYK tarafından karara bağlanır. Alt birim organları oluşunca kayıt işlemleri ilgili alt birime işlem yapmak üzere gönderilir.

Tüzükte Hüküm Bulunmayan Hâller:

Madde 78- Parti tüzüğünde hüküm bulunmaması hâlinde Siyasi Partiler Kanunu (SPK), Dernekler Kanunu (DK), Medeni Kanun (MK), TBMM iç tüzüğünün ilgili hükümleri geçerlidir.

Program ve Tüzüğü Değiştirme Yetkisi:

Madde 79- Bu yetki kanun ve tüzüğe uygun olarak büyük kongre tarafından yapılır.

Yönetmelikler:

Madde 80- Uygulama ile ilgili yönetmelikler Genel Başkanca veya MKYK’ca hazırlanır ve onaylanır. Değişiklikler de aynı yöntemle yapılır.


Tüzüğün öngördüğü yönetmelikler ilk olağan kongreden sonra üç ay içinde hazırlanır.

            ONUNCU KISIM
        GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Geçici Madde 1- Yapılacak olan ilk kongreye kadar Kurucular Kurulu üye kaydı yapabilir.

        Yürürlük: 

Madde 81- Bu tüzük kurucular kurulunun kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 82- Bu tüzük hükümlerini Genel Başkan ve Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu yürütür.


            HAK VE ADALET PARTİSİNİN YURT DIŞI TEMSİLCİLİĞİ AÇACAĞI KENTLER:


ABD
Washington
New York
Almanya
Berlin
Frankfurt
Münih
Düsseldorf
Avusturya
Viyana
Azerbaycan
Bakü
Belçika
Brüksel
Bosna-Hersek
Saraybosna
Bulgaristan
Filibe
Danimarka
Kopenhag
Fransa
Paris
Gürcistan
Tiflis
Hollanda
Lahey
Kazakistan
Almatı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Lefkoşa
Kırgızistan
Bişkek
Özbekistan
Taşkent
Rusya Federasyonu
Moskova
Tacikistan
Duşanbe
Türkmenistan
Aşkabat
Diğer dış devletlerde ve şehirlerde parti temsilcilikleri, danışmanlık hizmetleri, açabilir veya kişilere temsilcilik açma yetkisi, görevlendirmesini Genel Başkan veya birinci Eş Başkan tarafından yetki verilebilir. 01.03.2015

HAK VE ADALET PARTİSİ NİN (HAP) 01.03.2015 Tarihinde yapılan Kongre de gerçekleştirilen Tüzük değişikliği ile ilgili Tüzüğün en son şeklidir.

ASLININ AYNIDIR.

YİĞİT ZEKİ ÖZTÜRK

HAK VE ADALET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI